બંધ

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન શાખા

મુખ્ય કામગીરી

સામાન્ય વહીવટ – આપતિ વ્યવસ્થાપન ને લગતા કામ

  • રાહત સહાય – કુદરતી આપતિ જેવી કે પુર, વાવાઝોડુ, ભૂકંપ, દુષ્કાળ, સુનામી વગેરે
  • રાહત સહાય – માનવ સજીત આપતિ જેવી કે કોમી રમખાણ
  • આફત જોખમ વ્યવસ્થાપન કાર્યક્રમનુ અમલીકરણ

કાર્ય યોજના તૈયારી

  • ડીડીએમપી/ટીડીએમપી/સીડીએમપી/વીડીએમપી કાર્ય યોજના નીભાવણી.

એસ.ડી.આર.એન. ઓનલાઇન અપડેટિંગ કરો http://10.24.36.1/sdrnguj/ VDMP/CDMP/TDMP ક્ષમતા વધૅન

  • તાલીમ અપાવવી જેવી કે ઇઓસી મેનેજમેન્ટ/ શોધ અને બચાવ/પ્રાથમિક સારવાર/ પ્રારંભિક ચેતવણી સંચાર યુવક મંડળ અને એન.જી.ઓ.ની તાલીમ

મોક ડ્રીલ

  • જન જાગૃતિ અને SPO ની ચકાસણી માટે નિયમો મુજબ શાળા/ઔદ્યોગિક એકમમાં/વહીવટી કક્ષાની મોકડ્રીલ કરવી

જન જાગૃતિકરણ

  • શાળા/ કોલેજમાં ડીએમ ઓરિએન્ટેશન/ રેલી/ મહા જન જાગૃતિકરણ કાર્યક્રમ

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન શાખાની તૈયારી