બંધ

ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વિધવા સહાય યોજના

તારીખ : 15/08/1995 - 31/03/2019 | સેક્ટર: સમાજ કલ્યાણ
IGNWPS

હેતુ

  • વિધવા સ્ત્રીઓનું પુન:સ્થાપન.

ટૂંક પરિચય

  • ગ્રામિણ વિકાસ મંત્રાલય ધ્વારા આ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે. જેના અંતર્ગત ૧૮ વર્ષ કે તેથી વધુ વયની ગરીબી રેખા નીચે જીવતી દરેક વિધવાને તથા ભારત સરકારશ્રીના સમયાનુસાર સુધારેલા ધારા-ધોરણો મુજબ લાયકાત ધરાવતાં હોય તેવા લાભાર્થિઓ માટે છે. આ યોજના રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાય કાર્યક્રમના ભાગરૂપે ચલાવવામાં આવે છે.

યોજનાની લાક્ષણિકતાઓ

  • ગરીબી રેખા નીચે જીવતી ૧૮ વર્ષ કે તેથી વધુ વયની વિધવાઓને રૂ. ૭૦૦/માસ મળવાપાત્ર થશે, જ્યાં સુધી તેણી પુન:લગ્ન ન કરે અથવા તેણીનો પુત્ર ૨૧ વર્ષનો ન થાય ત્યાં સુધી તેને સહાય મળવાપાત્ર છે.

દસ્તાવેજ

  • ગરીબી રેખાનું ઓળખપત્ર.
  • રહેઠાંણનો પુરાવો.
  • ઉંમરનો પુરાવો.
  • નાગરિક્ત્વનો પુરાવો.

લાયકાત

  • લાભાર્થી પાસે ગરીબી રેખાનું ઓળખપત્ર હોવું જોઇએ.
  • લાભાર્થી ભારતનો નાગરિક હોવો જોઇએ.
  • લાભાર્થી ૧૮ વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમર ધરાવતી હોવી જોઇએ.

લાભાર્થી:

18 કે તેથી વધુ વયના બીપીએલ કુટુંબની વિધવા

લાભો:

દર મહિને ૭૦૦/- ની રકમ મેળશે

કેવી રીતે અરજી કરવી

અરજદારને સત્તાવાર વેબસાઇટ https://goo.gl/EMgUZF પર લૉગ ઇન કરવું પડશે

જુઓ (159 KB)