બંધ

નગરપાલિકા

આણંદ નગરપાલિકા

ડી.એન. હાઈસ્કૂલ નજીક, સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧

ફોન : 02692-243942
વેબસાઇટ લિંક : http://www.anandnagarpalika.com/

ઓડ નગરપાલિકા

નગરપાલિકા ઓડ, ઓડ, ગુજરાત - ૩૮૮૨૧૦

ફોન : 02692-282405

કરમસદ નગરપાલિકા

નગરપાલિકા, કરમસદ, આણંદ, ગુજરાત ૩૮૮૩૨૫

ફોન : 02692-222458

ખંભાત નગરપાલિકા

નગરપાલિકા, ખંભાત, જિલ્લો - આણંદ, ગુજરાત.

ઇમેઇલ : np_khambhat[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02698-221340
વેબસાઇટ લિંક : http://khambhatnagarpalika.in/

બોરીઆવી નગરપાલિકા

નગરપાલિકા, બોરીઆવી, કણજરી, આણંદ.

ફોન : 02692-277481