બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
આણંદ જિલ્લા ખાતે ૭(સાત) આસિસ્ટન્ટ ગવર્નમેન્ટ પ્લીડર અને એડિશનલ પબ્લિક પ્રોસીકયુટરની ખાલી પડેલ જગ્યા ભરવાની જાહેરાત 22/11/2023 જુઓ (2 MB)
જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાનો ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્ર્મ (સ્વાગત) માહે મે-૨૦૨૩ 06/05/2023 જુઓ (131 KB)
Postal ballet application form (12-D):Gujarat Assembly Election 2022 03/11/2022 જુઓ (73 KB)
Notification of postal ballet: Gujarat Assembly Election 2022 03/11/2022 જુઓ (241 KB)
જિલ્લા સર્વેક્ષણ અહેવાલ – આણંદ (ભૂસ્તરશાસ્ત્ર અને ખાણ વિભાગ) : તા. ૫.૧૧.૨૨. થી ૨૬.૧૧.૨૨ 05/11/2022 જુઓ (3 MB)
જમીન સંપાદન – આણંદ જિલ્લાના રેલ્વે પ્રોજેક્ટ વેસ્ટર્ન સમર્પિત ફ્રેઈટ કોરિડોર, ગુજરાત રાજ્ય ગેઝેટ સૂચના નં .૧૫૦૦ 28/06/2013 જુઓ (390 KB)
જમીન સંપાદન – આણંદ જિલ્લાના રેલ્વે પ્રોજેક્ટ વેસ્ટર્ન સમર્પિત ફ્રેઈટ કોરિડોર, ગુજરાત રાજ્ય ગેઝેટ સૂચના નં .૬૦૧ 29/03/2012 જુઓ (3 MB)
જમીન સંપાદન – આણંદ જિલ્લાના રેલ્વે પ્રોજેક્ટ વેસ્ટર્ન સમર્પિત ફ્રેઈટ કોરિડોર, ગુજરાત રાજ્ય ગેઝેટ સૂચના નં .૫૫૨ 27/03/2012 જુઓ (351 KB)
જમીન સંપાદન – આણંદ જિલ્લાના રેલ્વે પ્રોજેક્ટ વેસ્ટર્ન સમર્પિત ફ્રેઈટ કોરિડોર, ગુજરાત રાજ્ય ગેઝેટ સૂચના નં .૪૬૩ 06/03/2010 જુઓ (563 KB)
જમીન સંપાદન – આણંદ જિલ્લાના રેલ્વે પ્રોજેક્ટ વેસ્ટર્ન સમર્પિત ફ્રેઈટ કોરિડોર, ગુજરાત રાજ્ય ગેઝેટ સૂચના નં .૪૩૯ 02/03/2010 જુઓ (5 MB)