બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
ટ્રાફીક ડાયવર્ઝન અંગે જાહેરનામું -નં.પીઓએલ/૨/જાહેરનામા/એસ.આર/૮૨/૨૦૨૪ 15/06/2024 જુઓ (651 KB)
મોડલ ફોસ્ટર કેર માર્ગદર્શિકા, 2024 15/06/2024 જુઓ (328 KB)
ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનો પ્રતિબંધક હુકમ-નં.પીઓએલ/૨/જાહેરનામું/એસ.આર./૮૧/૨૦૨૪ 13/06/2024 જુઓ (920 KB)
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૭(૧) તથા ૩૭(૩) અન્વયે હુકુમ-નં.પીઓએલ/૨/જાહેરનામું/એસ.આર./૮૦/૨૦૨૪ 11/06/2024 જુઓ (748 KB)
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૩(૧) (બી) અન્વયે હુકુમ-નં.પીઓએલ/૨/જાહેરનામું/એસ.આર./૭૯/૨૪ 03/06/2024 જુઓ (3 MB)
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૩(૧) (બી) અન્વયે હુકુમ-નં.પીઓએલ/૨/જાહેરનામા/એસ.આર.નં/૭૮/૨૪ 03/06/2024 જુઓ (2 MB)
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૩(૧) (બી) અન્વયે હુકુમ-નં.પીઓએલ/૨/જાહેરનામું/એસ.આર./૭૭/૨૦૨૪ 03/06/2024 જુઓ (3 MB)
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૩(૧) તથા ૩૭(૩) અન્વયે હુકુમ-નં.પીઓએલ/૨/જાહેરનામું/એસ.આર.નં/૭૪/૨૦૨૪ 29/05/2024 જુઓ (679 KB)
ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામું-નં.પીઓએલ/૨/જાહેરનામું/એસ.આર.નં/૭૫/૨૦૨૪ 29/05/2024 જુઓ (2 MB)
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૩(૧) (બી) અન્વયે હુકુમ-નં.પીઓએલ/૨/એસ.આર.નં/૭૨/૨૦૨૪ 29/05/2024 જુઓ (3 MB)