બંધ

તાલુકા મામલતદાર

પ્રાચીન સમયથી મામલતદારની કચેરીને મહત્વનો દરજ્જો મળેલ છે. મામલતદાર શબ્દ મુળ અરેબિક શબ્દ “MUAMLA” (મામલા) પરથી ઉતરી આવેલ છે. “મામલો” એટલે ગુચવણભરી બાબત કે કિસ્સો અને આવી બાબત કે પ્રશ્નોનો ઊકેલ લાવનાર અધિકારી એટલે મામલતદાર. મામલતદાર સરેરાશ ૫૦ કે તેથી વધુ ગામોના સમુહના બનેલા તાલુકાના મહેસુલી વડા છે.

જમીન મહેસુલ અધિનિયમની કલમ- 12 મુજબ મામલતદારની નિમણુક રાજય સરકાર કરે છે. મામલતદારની નિમણુંક તેમજ ફરજો અને સત્તા વિશે નીચે મુજબ જોગવાઇ કરવામાં આવી છે.

તાલુકા મામલતદાર ઓફિસ લિસ્ટ
તાલુકાનું નામ મામલતદારનું નામ સરનામું કોનટેક્ટ નંબર ઈ-મેઈલ
આણંદ (શહેર) કુ. જૈમિની એમ.ગઢીયા મામલતદાર કચેરી, આણંદ, જિલ્લા સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી નજીક, આણંદ +૯૧ ૨૬૯૨ ૨૬૦૦૯૧
આણંદ (ગ્રામ્ય) શ્રી કે.એમ.રાઠોડ મામલતદાર કચેરી, આણંદ (ગ્રામ્ય), જિલ્લા સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી નજીક, આણંદ +૯૧ ૨૬૯૨ ૨૬૦૨૬૪ mam-anand@gujarat[dot]gov[dot]in
બોરસદ શ્રી આરતીબેન ગોસ્વામી મામલતદાર કચેરી, તા. બોરસદ, જી. આણંદ +૯૧ ૨૬૯૬ ૨૨૦૦૪૮ mam-borsad@gujarat[dot]gov[dot]in
પેટલાદ શ્રી મહેશ્વરી વી.રાઠોડ મામલતદાર કચેરી, પેટલાદ, તા. પેટલાદ, જી. આણંદ +૯૧ ૨૬૯૭ ૨૨૪૩૭૩ mam-petlad@gujarat[dot]gov[dot]in
ઉમરેઠ કુ. વંદના એચ. પરમાર મામલતદાર કચેરી, ઉમરેઠ, તા. ઉમરેઠ, જી. આણંદ +૯૧ ૨૬૯૨ ૨૭૭૯૦૦ mam-umreth@gujarat[dot]gov[dot]in
તારાપુર કુ. પ્રીતિ એમ.પટેલ મામલતદાર કચેરી, તારાપુર, તા. તારાપુર, જી. આણંદ +૯૧ ૨૬૯૮ ૨૫૫૦૧૫ mam-tarapur@gujarat[dot]gov[dot]in
અંકલાવ શ્રી શૈલેષ વી. કલસરીયા મામલતદાર કચેરી, આંકલાવ, તા. આંકલાવ, જી. આણંદ +૯૧ ૨૬૯૮ ૨૮૨૩૨૨ mam-anklav@gujarat[dot]gov[dot]in
સોજીત્રા કુ. સી.એ. રાવલ મામલતદાર કચેરી, સોજીત્રા, તા. સોજીત્રા, જી. આણંદ +૯૧ ૨૬૯૭ ૨૩૩૩૦૦ mam-sojitra@gujarat[dot]gov[dot]in
ખંભાત શ્રી મનુભાઇ હિહોર મામલતદાર કચેરી, ખંભાત, તા. ખંભાત, જી. આણંદ +૯૧ ૨૬૯૮ ૨૨૧૩૪૩ mam-khambhat@gujarat[dot]gov[dot]in