બંધ

શ્રી ડી. આર. પટેલ

પ્રાંત ઓફિસ, તા. બોરસદ, જિ. આણંદ

ઇમેઇલ : po-bor[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મદદનીશ કલેકટર અને પ્રાંત ઓફિસર
ફોન : 02696-224430
ફેક્સ નંબર : 02696-224440