બંધ

શ્રી જે. સી. દલાલ

કલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.

ઇમેઇલ : po-and[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત ઓફિસર, આણંદ
ફોન : 02692-264045