બંધ

રેશન કાર્ડ

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/CitizenService.aspx

મુલાકાત: https://dcs-dof.gujarat.gov.in/

જન સેવા કેન્દ્ર

સ્થાન : દરેક મામલતદાર કચેરીઓ | શહેર : દરેક સંબંધિત શહેરો