બંધ

જાતિ પ્રમાણપત્ર – ડિજિટલ ગુજરાત

ઑનલાઇન સરકારી સેવા
જન સેવા કેન્દ્ર જિલ્લાના તમામ મામલતદાર ઑફિસમાં તમામ સોલ્યુશન પૂરું પાડે છે.

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/

જન સેવા કેન્દ્ર

સ્થાન : તમામ મામલતદાર ઓફિસ | શહેર : સંબંધિત તાલુકાઓ