બંધ

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા

ગોપાલ ચોકડી પાસે, મેફેર રોડ, આણંદ, ગુજરાત ૩૮૮૦૦૧

ઇમેઇલ : zmahmezo[at]centralbank[dot]co[dot]in
ફોન : 02692-250240
વેબસાઇટ : https://www.centralbankofindia.co.in/