બંધ

હોસ્પિટલ

આણંદ ઓર્થોપીએડીક હોસ્પિટલ

ઓવર બ્રિજ પાસે, ભાલેજ રોડ, બગીવાળાની બાજુમાં, આણંદ, ગુજરાત ૩૮૮૦૦૧

ઇમેઇલ : info[at]anandorthopedic[dot]com
ફોન : +919825752420
વેબસાઇટ લિંક : https://www.anandorthopedic.com/

સી.ડી.એમ.ઓ. એસ એસ હોસ્પિટલ

રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, સુણાવ રોડ, પેટલાદ, આણંદ - ૩૮૮૪૫૦

ફોન : +912697224645