બંધ

વીજળી

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની

મોગરી રોડ, વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ - ૩૮૮૧૨૦

ફોન : +912692239333
વેબસાઇટ લિંક : http://www.mgvcl.in/

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની

ગ્રીડ કમ્પાઉન્ડ, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧

ફોન : 02692-239333
વેબસાઇટ લિંક : http://www.mgvcl.in/