બંધ

બેંક

અલાહાબાદ બેંક

જયલક્ષમી કોમ્પ્લેક્સ, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ-૩૮૮૦૦૧

ઇમેઇલ : br[dot]anand[at]allahabadbank[dot]in
ફોન : 02692-260412
વેબસાઇટ લિંક : https://www.allahabadbank.in/

આંધ્ર બેંક

ગણેશ ચોકડી, સરદાર ગંજ, આણંદ, ગુજરાત ૩૮૮૦૦૧

ઇમેઇલ : customerser[at]andhrabank[dot]co[dot]in
ફોન : 02692-251282
વેબસાઇટ લિંક : https://www.andhrabank.in/

આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેંક

રાધેશ્યામ બિલ્ડીંગ, ગામડીવડ આણંદ, આણંદ, ગુજરાત ૩૮૮૦૦૧

ફોન : 02692-269488
વેબસાઇટ લિંક : https://www.icicibank.com/

ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક

સામે પાયોનિયર હાઈસ્કૂલ, સી.પી. ક્રોસિંગ, આણંદ

વેબસાઇટ લિંક : https://equitasbank.com/
પીન કોડ: 388001

ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કૉમર્સ

ભાઇકાકા ચાર રસ્તા, વિદ્યાનગર રોડ, આણંદ, ગુજરાત ૩૮૮૦૦૧

ફોન : 02692-242733
વેબસાઇટ લિંક : https://www.obcindia.co.in/