બંધ

કોલેજ / યુનિવર્સીટી

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ: ૩૮૮૧૧૦. ગુજરાત (ઇન્ડિયા).

ઇમેઇલ : registrar[at]aau[dot]in
વેબસાઇટ લિંક : http://www.aau.in/

ચરોતર યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી

ચારૂસેટ કેમ્પસ-ચાંગા નડિયાદ-પેટલાદ હાઈવે, જિલ્લો આણંદ-૩૮૮૪૨૧ ગુજરાત, ઇન્ડિયા.

ઇમેઇલ : info[at]charusat[dot]ac[dot]in
વેબસાઇટ લિંક : https://www.charusat.ac.in/

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી – વલ્લભ વિદ્યાનગર

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભ વિદ્યાનગર-૩૮૮૧૨૦ ગુજરાત

ઇમેઇલ : registrar_spu[at]spuvvn[dot]edu
ફોન : +912692226801
વેબસાઇટ લિંક : http://www.spuvvn.edu/