બંધ

મામલતદાર (વર્ગ-2) ની જગ્યા માટે સેમી ડાયરેક્ટ પરીક્ષા માટે અરજદારોની યાદી

મામલતદાર (વર્ગ-2) ની જગ્યા માટે સેમી ડાયરેક્ટ પરીક્ષા માટે અરજદારોની યાદી
શીર્ષક તારીખ View / Download
મામલતદાર (વર્ગ-2) ની જગ્યા માટે સેમી ડાયરેક્ટ પરીક્ષા માટે અરજદારોની યાદી 22/02/2024 જુઓ (3 MB)