બંધ

જાહેરનામું

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

જાહેરનામું
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન આણંદ જિલ્લાના રેલ્વે પ્રોજેક્ટ વેસ્ટર્ન સમર્પિત ફ્રેઈટ કોરિડોર, ગુજરાત રાજ્ય ગેઝેટ સૂચના નં. ૧૨૭૭ 13/06/2014 જુઓ (155 KB)
જમીન સંપાદન – રેલવે પ્રોજેક્ટ, ગુજરાત રાજ્ય ૨૦ઈ એસ. નં. ૬૮૫ના જિલ્લામાં વેસ્ટર્ન સમર્પિત ફ્રેઈટ કૉરિડોર 29/03/2012 જુઓ (2 MB)
જમીન સંપાદન – રેલવે પ્રોજેક્ટ, ગુજરાત રાજ્ય ૨૦ ઈ એસ. ના જિલ્લામાં વેસ્ટર્ન સમર્પિત ફ્રેઈટ કૉરિડોર નં. ૫૪૮ 06/03/2010 જુઓ (675 KB)
જમીન સંપાદન – રેલ્વે પ્રોજેક્ટ, ગુજરાત રાજ્ય ૨૦E એસ.ઓ., આણંદ જિલ્લામાં વેસ્ટર્ન સમર્પિત ફ્રેઈટ કોરિડોર. નંબર 522 02/03/2010 જુઓ (5 MB)
નેશનલ હાઇવે ૮ આણંદ જિલ્લાની જમીન સંપાદનની વિગતો 23/12/2015 જુઓ (458 KB)
બુલેટ ટ્રેન આણંદ જિલ્લાની જમીન સંપાદનની વિગતો 16/10/2018 જુઓ (3 MB)