બંધ

હેલ્પલાઇન

જિલ્લા કલેકટર ઓફિસ

કલેકટર ઓફિસ, આણંદ

જિલ્લા સેવા સદન,

ગણેશ ચોકડી નજીક,

આણંદ – ૩૮૮૫૪૦

ફોન: +૯૧ ૨૬૯૨ ૨૬૨૨૭૧

ફેક્સ: +૯૧ ૨૬૯૨ ૨૬૧૫૭૫

ઈ-મેઈલ: collector-and@gujarat.gov.in

 

ઇમરજન્સી

ડીસ્ટ્રીક હેલ્પલાઇન     ફોન: +૯૧ ૨૬૯૨ ૧૦૭૭

ડિસ્ટ્રિક્ટ EOCs હેલ્પલાઇન નંબર    ફોન: +૯૧ ૨૬૯૨ ૨૪૩૨૨૨

કમિશનર ઓફ રેસક્યુએ & રિલીફ     ફોન: ૧૦૭૦