બંધ

વહીવટી માળખું

હોદ્દો સંપર્ક નંબર ઇમેઇલ
કલેકટર, આણંદ ૦૨૬૯૨-૨૬૨૨૭૧ collector-and@gujarat[dot]gov[dot]in
          નિવાસી અધિક કલેકટર ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૪૦ rdc-and@gujarat[dot]gov[dot]in
                    નાયબ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ, આણંદ ૦૨૬૯૨-૨૬૪૦૪૫ po-and@gujarat[dot]gov[dot]in
                              મામલતદાર આણંદ (શહેર) ૦૨૬૯૨-૨૬૦૦૯૧  
                              મામલતદાર આણંદ (ગ્રામ્ય) ૦૨૬૯૨-૨૬૦૨૬૪ mam-anand@gujarat[dot]gov[dot]in
                              મામલતદાર ઉમરેઠ ૦૨૬૯૨-૨૭૭૯૦૦ mam-umreth@gujarat[dot]gov[dot]in
                    નાયબ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ, પેટલાદ ૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૫૩ po-pet@gujarat[dot]gov[dot]in
                              મામલતદાર પેટલાદ ૦૨૬૯૭-૨૨૪૩૭૩ mam-petlad@gujarat[dot]gov[dot]in
                              મામલતદાર સોજીત્રા ૦૨૬૯૭-૨૩૩૩૦૦ mam-sojitra@gujarat[dot]gov[dot]in
                    નાયબ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ, બોરસદ ૦૨૬૯૬-૨૨૪૪૩૦ po-bor@gujarat[dot]gov[dot]in
                              મામલતદાર બોરસદ ૦૨૬૯૬-૨૨૦૦૪૮ mam-borsad@gujarat[dot]gov[dot]in
                              મામલતદાર અંકલાવ ૦૨૬૯૮-૨૮૨૩૨૨ mam-anklav@gujarat[dot]gov[dot]in
                    નાયબ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ, ખંભાત ૦૨૬૯૮-૨૨૧૦૨૧ po-kha@gujarat[dot]gov[dot]in
                              મામલતદાર ખંભાત ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૩  
                              મામલતદાર તારાપુર ૦૨૬૯૮-૨૫૫૦૧૫ mam-tarapur@gujarat[dot]gov[dot]in
                    નાયબ કલેકટર ચુંટણી   eo-and@gujarat[dot]gov[dot]in
                    નાયબ કલેકટર સ્ટેમ્પ ડયુટી ૦૨૬૯૨-૨૬૧૪૭૦ stoanand@gmail[dot]com
                    નાયબ કલેકટર મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના ૦૨૬૯૨-૨૬૩૮૭૩ dy-collector-and@gujarat[dot]gov[dot]in
                              નાયબ કલેકટર જમીન સંપાદન    
                              જીલ્લા આયોજન અધિકારી    
                    નાયબ કલેકટર પુરવઠા ૦૨૬૯૨-૨૬૩૬૨૦ dso-and@gujarat[dot]gov[dot]in
                    નાયબ કલેક્ટર, જમીન સુધારણા ૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૬૦ dclr-and@gujarat[dot]gov[dot]in
                    ચીટનીશ ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૭૪ collector-and@gujarat[dot]gov[dot]in
                              મહેકમ ૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૭૧  
                              હિસાબી ૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૨૮  
                              વહીવટી ૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૭૧  
                              જમીન ૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૬૦  
                              ફોજદારી ૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૨૮  
                              નાની બચત ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૭૦  
                              ફરિયાદ નિવારણ ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૭૦  
                              અવકુડા ૦૨૬૯૨-૨૪૨૨૦૪  
                    જન સંપર્ક અધિકારી ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૭૦  
                              સમાજ સુરક્ષા ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૭૦ general-and@gujarat[dot]gov[dot]in
                              રેકર્ડ ૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૬૦  
                              મનોરંજન ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૭૦  
                              રજીસ્ટ્રી ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૭૦  
                              ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૭૦  
                              નગરપાલિકા ૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૦૦  
                              આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ૦૨૬૯૨-૨૪૩૨૦૦  
                              ખાણ અને ખનીજ શાખા ૦૨૬૯૨-૨૬૪૫૦૦  
                              આયોજન ૦૨૬૯૨-૨૬૦૭૩૪  
                              ચૂંટણી ૦૨૬૯૨-૨૬૦૨૯૫