બંધ

વટામણ-ગલિયાણા-તારાપુર સાબરમતી નદીના પુલને નુકશાન થયું હોવાથી લોકોએ વૈકલ્પિક રૂટનો ઉપયોગ કરવો

પ્રકાશિત તારીખ : 24/12/2018

વટામણ-ગલિયાણા-તારાપુર સાબરમતી નદીના પુલને નુકશાન થયું હોવાથી લોકોએ વૈકલ્પિક રૂટનો ઉપયોગ કરવો.
વૈકલ્પિક રસ્તો છે તારાપુર – વૌઠા – ધોળકા – બગોદરા, તારાપુર થી ટ્રાફિક આ રસ્તે બદલવું.

use alternate route since Galiyana-vataman briedge is damaged... Alternate route is form Tarapaur ..vauntha..Dholka and Bagodra... Traffic from tarapur is diverted..

Vataman Tarapur Damaged Bridge...