બંધ

મતદારક્ષેત્રો

લોક્સભા મત વિસ્તાર


  • ૧૬ – આણંદ 

વિધાનસભા મત વિસ્તાર


  • ૧૦૮ – ખંભાત

  • ૧૦૯ – બોરસદ

  • ૧૧૦ – આંકલાવ

  • ૧૧૧ – ઉમરેઠ

  • ૧૧૨ – આણંદ

  • ૧૧૩ – પેટલાદ

  • ૧૧૪ – સોજીત્રા