બંધ

ફોર્મ

અહીંથી જરૂરી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
જારી કરેલા લાઇસન્સથી સંબંધિત સંબંધિત સેવાઓ માટે અરજી 10/08/2018 જુઓ (579 KB)
સ્વરક્ષણ માટેના પરવાનો રીન્યુ કરવા બાબત 10/08/2018 જુઓ (63 KB)
યાત્રાનું લાયસન્સ માટેની અરજી 10/08/2018 જુઓ (580 KB)
એર હથિયાર ડીલર્સ માટે હથિયારોના લાયસન્સનો અરજી 10/08/2018 જુઓ (400 KB)
રેશનકાર્ડ વિભાજનથી મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ – પ 10/08/2018 જુઓ (822 KB)
ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૯ 10/08/2018 જુઓ (340 KB)
રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ૪ 10/08/2018 જુઓ (431 KB)
નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા નમુના-ર 10/08/2018 જુઓ (815 KB)
રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૩ 10/08/2018 જુઓ (346 KB)
સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગે 10/08/2018 જુઓ (55 KB)