બંધ

પશુપાલન શાખા

પશુધન

જિલ્લો- આણંદ વર્ષ – ૨૦૦૭ (કામ ચલાઉ આંકડા)

અ.નં. જિલ્લાનું નામ ગાય/બળદ ભેંસ ધેંટા-બકરા ઉંટ મરધા (પોલ્ટ્રી) ગધેડુ-કુતરા ધોડા અન્ય
આણંદ ૧,૪૭,૨૩૮ ૪,૦૭,૦૮૦ ૮૬,૬૭૯ ૧૬૩૧ ૪૫,૯૩,૧૮૧ ૯૪૦૮ ૧૩૪ ૬૪૧

 

વર્ષ – ૨૦૦૩

અ.નં. તાલુકાનું નામ ગાય/બળદ ભેંસ ધેંટા-બકરા ઉંટ મરધા (પોલ્ટ્રી) ગધેડુ-કુતરા ધોડા
આણંદ ૨૪૦૨૫ ૬૨૩૮૯ ૧૮૭૩૩ ૩૬૨ ૨૪૧૫૮૦૫ ૭૮૬૭ ૪૦
ઉમરેઠ ૧૭૨૨૦ ૨૦૩૧૩ ૧૦૦૪૮ ૧૦૧ ૮૭૬૬૪ ૨૮૩૮ ૧૧
બોરસદ ૧૭૦૯૪ ૭૨૫૪૫ ૧૫૫૪૯ ૪૭૩ ૪૪૫૮૫ ૮૫૬૩ ૧૫
આંકલાવ ૭૦૭૨ ૨૭૮૫૭ ૯૦૩૨ ૧૨૭ ૧૩૧૧૦ ૫૬૩૪ ૩૮
પેટલાદ ૧૬૨૫૧ ૩૦૭૦૮ ૯૨૨૭ ૩૪૮ ૩૦૭૯૩ ૨૭૫૬ ૦૭
સોજિત્રા ૭૨૨૦ ૨૪૦૬૫ ૭૫૩૭ ૧૭૫ ૧૬૨૫૭ ૨૩૯૫ ૦૦
ખંભાત ૨૬૮૭૪ ૩૪૯૨૮ ૯૭૫૬ ૪૫૦ ૩૨૪૬ ૪૩૫૪ ૧૬
તારાપુર ૧૫૮૧૨ ૧૮૨૧૧ ૨૪૯૧ ૧૧ ૧૨૩૧ ૩૧૫૬ ૧૩
  કુલ ૧૩૧૫૬૫ ૨૯૧૦૧૬ ૮૨૩૭૩ ૨૦૪૭ ૨૬૧૨૬૯૧ ૩૭૫૬૩ ૧૪૦