બંધ

નીતિ આયોગના સર્વે મુજબ ત્રણ માસમાં આણંદ જિલ્લા આરોગ્ય કેન્દ્રની રાજ્યમાં બીજા સ્થાને છલાંગ

પ્રકાશિત તારીખ : 05/12/2018

According to the Niti Ayog survey, in three months Anand district health center got second position in Gujarat State.