બંધ

કોણ કોણ

વિભાગ પ્રમાણે ફિલ્ટર કરો

ફિલ્ટર

કલેક્ટોરેટે

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી મિલિંદ બાપના (આઇ.એ.એસ) (ઈ.)કલેકટરcollector-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-26227102692-261575
શ્રી આર.એસ. દેસાઈનિવાસી અધિક કલેક્ટરrdc-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-262040
શ્રી જે સી રાવલજિલ્લા આયોજન અધિકારીdpo-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-260734
શ્રી જી.જી. કાપડિયા (ઈ.)ચીટનીશ ટુ કલેક્ટરcollector-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-264374
ડો. મીતાબેન ડોડીયાનાયબ કલેક્ટર - સ્ટેમ્પ ડ્યુટીdycoll-stamp-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-26147002692-261470
શ્રી એલ.એ.પટેલનાયબ કલેક્ટર - ચૂંટણીdydeoand[at]gmail[dot]comકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-26029502692-264876
કુ. એસ.એચ.વર્માનાયબ કલેકટર - જમીન સુધારણાdclr-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-26496002692-264960
શ્રીમતી એમ.એમ. મેઘાપબ્લિક રિલેશન ઓફિસરpro-rev-anand[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-264870
કુ.શિવાંગીબેન જે. શાહજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.263620

પ્રાંત ઓફિસ, આણંદ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી વિમલકુમાર કે.બારોટપ્રાંત ઓફિસર, આણંદpo-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-264045

પ્રાંત ઓફિસ, બોરસદ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી જયકુમાર બારોટમદદનીશ કલેકટર અને પ્રાંત ઓફિસરsdm-rev-brs[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, તા. બોરસદ, જિ. આણંદ02696-22443002696-224440

પ્રાંત ઓફિસ, પેટલાદ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી પી.આર. જાનીપ્રાંત ઓફિસર, પેટલાદsdm-pet-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, તા. પેટલાદ, જિ. આણંદ02697-224953

પ્રાંત ઓફિસ, ખંભાત

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
કુ. નિરુપા ગઢવીપ્રાંત ઓફિસર, ખંભાતsdm-rev-khambhat[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, તા. ખંભાત, જિ. આણંદ02698-221021