બંધ

કોણ કોણ

વિભાગ પ્રમાણે ફિલ્ટર કરો

ફિલ્ટર

કલેક્ટોરેટે

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી એમ. વાય. દક્ષિનીકલેકટરcollector-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.262271261575
શ્રી પી. સી. ઠાકોરનિવાસી અધિક કલેક્ટરrdc-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.262040
શ્રી જે સી રાવલજિલ્લા આયોજન અધિકારીdpo-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-260734
શ્રી નિહારિકા એસ. સુવેરાચીટનીશ ટુ કલેક્ટરcollector-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.264374
શ્રી પ્રજ્ઞાબેન વી. ગોંડલીયાનાયબ કલેક્ટર - સ્ટેમ્પ ડ્યુટીdycoll-stamp-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.261470261470
શ્રી આઈ. એચ. પંચાલનાયબ કલેક્ટર - ચૂંટણીeo-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.260295264876
શ્રી આઈ. એચ. પંચાલનાયબ કલેકટર - જમીન સુધારણાdclr-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.264960264960
શ્રી ધૈર્ય શાહપબ્લિક રિલેશન ઓફિસરpro-rev-anand[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.264870
શ્રી એલ એ પટેલનાયબ કલેકટર, મધ્યાહન ભોજન યોજનાdy-collector-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.263873
શ્રી એલ એ પટેલ (In Charge)જીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.263620263620

પ્રાંત ઓફિસ, આણંદ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી જે. સી. દલાલપ્રાંત ઓફિસર, આણંદpo-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-264045

પ્રાંત ઓફિસ, બોરસદ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી ડી. આર. પટેલમદદનીશ કલેકટર અને પ્રાંત ઓફિસરpo-bor[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, તા. બોરસદ, જિ. આણંદ02696-22443002696-224440

પ્રાંત ઓફિસ, પેટલાદ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી એમ. આર. બ્રહ્મભટ્ટપ્રાંત ઓફિસર, પેટલાદpo-pet[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, તા. પેટલાદ, જિ. આણંદ02697-224953

પ્રાંત ઓફિસ, ખંભાત

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી સ્નેહલ ભાપકરપ્રાંત ઓફિસર, ખંભાતpo-kha[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, તા. ખંભાત, જિ. આણંદ02698-221021