બંધ

કોણ કોણ

વિભાગ પ્રમાણે ફિલ્ટર કરો

ફિલ્ટર

કલેક્ટોરેટે

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી પ્રવિણ ચૌધરી, (આઈ.એ.એસ.)કલેકટરcollector-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-26227102692-261575
શ્રી આર.એસ. દેસાઈનિવાસી અધિક કલેક્ટરrdc-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-262040
કુ.શિવાંગીબેન જે. શાહજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.263620
સુશ્રી એચ.ઝેડ. ભાલીયાનાયબ કલેક્ટર - સ્ટેમ્પ ડ્યુટીdycoll-stamp-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-26147002692-261470
શ્રી એસ. ડી. પટેલનાયબ કલેકટર - જમીન સુધારણાdclr-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-26496002692-264960
કુ. અનિતા બી. લાછુનનાયબ જિલ્લાચૂંટણી અધિકારીdydeoand[at]gmail[dot]comકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-26029502692-264876
શ્રી નિલક્ષ મકવાણાનાયબ કલેકટર-૧, આણંદdycollector-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, ત્રીજો માળ, એ વિંગ, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ9727290264-
શ્રી ડી. પી. સુતારીયા (ઈ/ચા)ચીટનીશ ટુ કલેક્ટરcollector-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-264374
શ્રી કે.કે. વાલા (ઈ/ચા)મામલતદાર, સિંચાઈ, આણંદમામલતદાર સિંચાઈ, મહી કેનાલ કોલોની, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ9727523086
શ્રી કે.એમ.રાણામામલતદાર, ચૂંટણી, આણંદકલેક્ટર કચેરી, ત્રીજો માળ, એ વિંગ, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ9879608343

પ્રાંત ઓફિસ, આણંદ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી મયુર પરમારપ્રાંત ઓફિસર, આણંદpo-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.02692-264045

પ્રાંત ઓફિસ, બોરસદ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી અમિત પટેલનાયબ કલેકટર અને પ્રાંત ઓફિસરsdm-rev-brs[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, તા. બોરસદ, જિ. આણંદ02696-22443002696-224440

પ્રાંત ઓફિસ, પેટલાદ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી પી.આર. જાનીપ્રાંત ઓફિસર, પેટલાદsdm-pet-and[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, તા. પેટલાદ, જિ. આણંદ02697-224953

પ્રાંત ઓફિસ, ખંભાત

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
કુ. નિરુપા ગઢવીપ્રાંત ઓફિસર, ખંભાતsdm-rev-khambhat[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, તા. ખંભાત, જિ. આણંદ02698-221021