બંધ

જાહેર ઉપયોગીતાઓ

બેંક, કોલેજો, વીજળી, હોસ્પિટલો, મ્યુનિસિપાલિટી, એનજીઓ અને વધુ જેવા જિલ્લામાં સ્થિત તમામ જાહેર વિભાગોની આ જગ્યા સૂચિ. જાહેર ઉપયોગિતા વિભાગની સંપર્ક વિગતો અને સરનામું અહીં દેખાય છે.

કોલેજ / યુનિવર્સીટી

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ: ૩૮૮૧૧૦. ગુજરાત (ઇન્ડિયા).

ઇમેઇલ : registrar[at]aau[dot]in
વેબસાઇટ લિંક : http://www.aau.in/

ચરોતર યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી

ચારૂસેટ કેમ્પસ-ચાંગા નડિયાદ-પેટલાદ હાઈવે, જિલ્લો આણંદ-૩૮૮૪૨૧ ગુજરાત, ઇન્ડિયા.

ઇમેઇલ : info[at]charusat[dot]ac[dot]in
વેબસાઇટ લિંક : https://www.charusat.ac.in/

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી – વલ્લભ વિદ્યાનગર

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભ વિદ્યાનગર-૩૮૮૧૨૦ ગુજરાત

ઇમેઇલ : registrar_spu[at]spuvvn[dot]edu
ફોન : +912692226801
વેબસાઇટ લિંક : http://www.spuvvn.edu/

હોસ્પિટલ

આણંદ ઓર્થોપીએડીક હોસ્પિટલ

ઓવર બ્રિજ પાસે, ભાલેજ રોડ, બગીવાળાની બાજુમાં, આણંદ, ગુજરાત ૩૮૮૦૦૧

ઇમેઇલ : info[at]anandorthopedic[dot]com
ફોન : +919825752420
વેબસાઇટ લિંક : https://www.anandorthopedic.com/

સી.ડી.એમ.ઓ. એસ એસ હોસ્પિટલ

રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, સુણાવ રોડ, પેટલાદ, આણંદ - ૩૮૮૪૫૦

ફોન : +912697224645

ટપાલ

આણંદ H.O પોસ્ટ ઓફિસ

જુના બસ સ્ટેશનની પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧

ફોન : 02692-254425
વેબસાઇટ લિંક : https://www.indiapost.gov.in/

નગરપાલિકા

આણંદ નગરપાલિકા

ડી.એન. હાઈસ્કૂલ નજીક, સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧

ફોન : 02692-243942
વેબસાઇટ લિંક : http://www.anandnagarpalika.com/

ઓડ નગરપાલિકા

નગરપાલિકા ઓડ, ઓડ, ગુજરાત - ૩૮૮૨૧૦

ફોન : 02692-282405

કરમસદ નગરપાલિકા

નગરપાલિકા, કરમસદ, આણંદ, ગુજરાત ૩૮૮૩૨૫

ફોન : 02692-222458

ખંભાત નગરપાલિકા

નગરપાલિકા, ખંભાત, જિલ્લો - આણંદ, ગુજરાત.

ઇમેઇલ : np_khambhat[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02698-221340
વેબસાઇટ લિંક : http://khambhatnagarpalika.in/

વીજળી

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની

મોગરી રોડ, વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ - ૩૮૮૧૨૦

ફોન : +912692239333
વેબસાઇટ લિંક : http://www.mgvcl.in/

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની

ગ્રીડ કમ્પાઉન્ડ, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧

ફોન : 02692-239333
વેબસાઇટ લિંક : http://www.mgvcl.in/

બેંક

અલાહાબાદ બેંક

જયલક્ષમી કોમ્પ્લેક્સ, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ-૩૮૮૦૦૧

ઇમેઇલ : br[dot]anand[at]allahabadbank[dot]in
ફોન : 02692-260412
વેબસાઇટ લિંક : https://www.allahabadbank.in/

આંધ્ર બેંક

ગણેશ ચોકડી, સરદાર ગંજ, આણંદ, ગુજરાત ૩૮૮૦૦૧

ઇમેઇલ : customerser[at]andhrabank[dot]co[dot]in
ફોન : 02692-251282
વેબસાઇટ લિંક : https://www.andhrabank.in/

આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેંક

રાધેશ્યામ બિલ્ડીંગ, ગામડીવડ આણંદ, આણંદ, ગુજરાત ૩૮૮૦૦૧

ફોન : 02692-269488
વેબસાઇટ લિંક : https://www.icicibank.com/

ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક

સામે પાયોનિયર હાઈસ્કૂલ, સી.પી. ક્રોસિંગ, આણંદ

વેબસાઇટ લિંક : https://equitasbank.com/
પીન કોડ: 388001