બંધ

ગામ અને પંચાયતો

આણંદ જિલ્લાના ગામો
અનું.નં. તાલુકાનું નામ ગામોની સંખ્યા
આણંદ ૪૩
ઉમરેઠ ૩૯
બોરસદ ૬૫
આંકલાવ ૩૨
ખંભાત ૫૬
પેટલાદ ૫૬
તારાપુર ૩૮
સોજીત્રા ૨૧