બંધ

ખાણ અને ખનીજ શાખા

મુખ્ય કામગીરી

  • ઇંટ ભઠ્ઠા રજીસ્ટ્રેશનની કામગીરી

  • ૨૦૦૦૦ મે.ટન સુધી ની ગૌણ ખનીજની ક્વોરી પરમીટ જીલ્લા કચેરી દ્વારા આપવા અંગેની કામગીરી.

  • ગૌણ ખનીજના સ્ટોક રજીસ્ટ્રેશનની કામગીરી.

  • ગૌણ ખનીજની લીઝ/બ્લોક જાહેર હરાજી થી ફાળવવા અંગેની કામગીરી.

  • સરકારી બાંધકામમાં વપરાતા ગૌણ ખનીજ અંગેના ઇજારદારશ્રીઓને આપવામાં આવતા નો-ડ્યુઝની કામગીરી.

  • જીલ્લામાં ખનીજોના બિનઅધિકૃત ઉત્ખનન, વહન અને સંગ્રહ સબબ ચેકિંગની કમગીરી.