બંધ

એસ.ટી.ડી. અને પિન કોડસ

એસટીડી અને પીનકોડની માહિતી
ક્રમ ટાઉન પીનકોડ એસટીડીકોડ
આણંદ ૩૮૮૦૦૧ ૦૨૬૯૨
બોરસદ ૩૮૮૫૪૦ ૦૨૬૯૬
પેટલાદ ૩૮૮૪૫૦ ૦૨૬૯૭
ઉમરેઠ ૩૮૮૨૨૦ ૦૨૬૯૨
તારાપુર ૩૮૮૧૮૦ ૦૨૬૯૮
આંકલાવ ૩૮૮૫૧૦ ૦૨૬૯૮
સોજીત્રા ૩૮૭૨૪૦ ૦૨૬૯૭
ખંભાત ૩૮૮૬૨૦ ૦૨૬૯૮