બંધ

અમારો સંપર્ક કરો

જિલ્લા કલેકટર ઓફિસ

કલેકટર ઓફિસ, આણંદ

જિલ્લા સેવા સદન,

ગણેશ ચોકડી નજીક,

આણંદ – ૩૮૮૫૪૦

ફોન: +૯૧ 0૨૬૯૨ ૨૬૨૨૭૧

ફેક્સ: +૯૧ 0૨૬૯૨ ૨૬૧૫૭૫

ઈ-મેઈલ: collector-and@gujarat[dot]gov[dot]in

 

ઇમરજન્સી

ડીસ્ટ્રીક હેલ્પલાઇન ફોન: +૯૧ 0૨૬૯૨ ૧૦૭૭

ડિસ્ટ્રિક્ટ EOCs હેલ્પલાઇન નંબર ફોન: +૯૧ 0૨૬૯૨ ૨૪૩૨૨૨

કમિશનર ઓફ રેસક્યુએ & રિલીફ ફોન: ૧૦૭૦