બંધ

શ્રી પ્રજ્ઞાબેન વી. ગોંડલીયા

કલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.

ઇમેઇલ : dycoll-stamp-and[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ કલેક્ટર - સ્ટેમ્પ ડ્યુટી
ફોન : 261470
ફેક્સ નંબર : 261470