બંધ

શ્રી પી. સી. ઠાકોર

કલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.

ઇમેઇલ : rdc-and[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નિવાસી અધિક કલેક્ટર
ફોન : 262040