બંધ

શ્રી નિહારિકા એસ. સુવેરા

કલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.

ઇમેઇલ : collector-and[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ચીટનીશ ટુ કલેક્ટર
ફોન : 264374