બંધ

શ્રી ધૈર્ય શાહ

કલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.

ઇમેઇલ : pro-rev-anand[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર
ફોન : 264870