બંધ

શ્રી એલ એ પટેલ

કલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.

ઇમેઇલ : dy-collector-and[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ કલેકટર, મધ્યાહન ભોજન યોજના
ફોન : 263873