બંધ

શ્રી એલ એ પટેલ (In Charge)

કલેકટર ઓફિસ, નવું સેવા સદન, ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧.

ઇમેઇલ : dso-and[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી
ફોન : 263620
ફેક્સ નંબર : 263620