બંધ

ખંભાત નગરપાલિકા

નગરપાલિકા, ખંભાત, જિલ્લો - આણંદ, ગુજરાત.

ઇમેઇલ : np_khambhat[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02698-221340
વેબસાઇટ : http://khambhatnagarpalika.in/