બંધ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાલુકાનું નામ તાલુકા વિકાસ અધિકારીનું નામ કોડ નંબર ફોન ફેક્સ
આણંદ ર્ડો. અમિત પટેલ ૦૨૬૯૨ ૨૪૧૯૫૦ ૨૪૧૦૯૯
ઉમરેઠ શ્રી એચ જે ગોહિલ ૦૨૬૯૨ ૨૭૮૦૦૧ ૨૭૮૨૪૦
બોરસદ કુમારી મેઘા ભગત ૦૨૬૯૬ ૨૨૧૦૬૬ ૨૨૩૮૪૯
આંકલાવ ડૉ. ક્રિષ્ના ઉપાધ્યાય ૦૨૬૯૬ ૨૮૨૮૭૯ ૨૮૨૮૭૯
પેટલાદ શ્રી એચ જે નાકિયા ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૦૧૭ ૨૨૪૭૯૪
સોજીત્રા શ્રી કે વી નંદા ૦૨૬૯૭ ૨૩૪૩૦૦ ૨૩૪૯૦૦
ખંભાત શ્રી જી આર ગોહિલ (ઇચા) ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૩૪૫ ૨૨૧૧૨૭
તારાપુર શ્રી શ્રદ્ધા ભટ્ટ ૦૨૬૯૮ ૨૫૫૩૪૩ ૨૫૬૦૦૫