બંધ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાલુકાનું નામ તાલુકા વિકાસ અધિકારીનું નામ કોડ નંબર ફોન ફેક્સ
આણંદ શ્રી મહાવીરસિંહ બી.ચાવડા ૦૨૬૯૨ ૨૪૧૯૫૦ ૨૪૧૦૯૯
ઉમરેઠ શ્રી જે. એલ. પટણી ૦૨૬૯૨ ૨૭૮૦૦૧ ૨૭૮૨૪૦
બોરસદ કુ. રીપલબેન ચૌધરી ૦૨૬૯૬ ૨૨૧૦૬૬ ૨૨૩૮૪૯
આંકલાવ શ્રી ધીરેન સોનારા ૦૨૬૯૬ ૨૮૨૮૭૯ ૨૮૨૮૭૯
પેટલાદ શ્રી એચ જે નાકિયા ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૦૧૭ ૨૨૪૭૯૪
સોજીત્રા કુ.મિહિકા પરમાર ૦૨૬૯૭ ૨૩૪૩૦૦ ૨૩૪૯૦૦
ખંભાત શ્રી આર. એમ. ચૌધરી ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૩૪૫ ૨૨૧૧૨૭
તારાપુર શ્રી એ.એચ. ધાસુરા ૦૨૬૯૮ ૨૫૫૩૪૩ ૨૫૬૦૦૫