બંધ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાલુકાનું નામ તાલુકા વિકાસ અધિકારીનું નામ કોડ નંબર ફોન ફેક્સ
આણંદ શ્રી મહાવીરસિંહ બી.ચાવડા ૦૨૬૯૨ ૨૪૧૯૫૦ ૨૪૧૦૯૯
ઉમરેઠ ડૉ. ક્રિષ્ના ઉપાધ્યાય ૦૨૬૯૨ ૨૭૮૦૦૧ ૨૭૮૨૪૦
બોરસદ કુ. જ્યોતીબેન જે દેસાઇ ૦૨૬૯૬ ૨૨૧૦૬૬ ૨૨૩૮૪૯
આંકલાવ શ્રી ધીરેન સોનારા ૦૨૬૯૬ ૨૮૨૮૭૯ ૨૮૨૮૭૯
પેટલાદ શ્રી એચ જે નાકિયા ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૦૧૭ ૨૨૪૭૯૪
સોજીત્રા શ્રી કે વી નંદા ૦૨૬૯૭ ૨૩૪૩૦૦ ૨૩૪૯૦૦
ખંભાત શ્રી આદિત્ય મોદી ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૩૪૫ ૨૨૧૧૨૭
તારાપુર શ્રી જી.એમ.બોરાડ ૦૨૬૯૮ ૨૫૫૩૪૩ ૨૫૬૦૦૫